Algemene voorwaarden

 

 

Werkwijze en algemene voorwaarden                                  

Monique Coacht Kids is opgericht door Monique Postema ,gevestigd in Oude Pekela en ingeschreven onder kvk nummer 68021305
btw nummer nl1020.53.546b01
Monique Coacht Kids richt zich op coachen en INPP reflexintegratie therapie.

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Monique Coacht Kids en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding:
Om tot coaching of INPP reflexintegratie therapie over te gaan, hebben beide ouders akkoord te geven om de coaching en/of INPP reflexintegratie te starten. Dit is van toepassing voor kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar. Beide ouders zullen hiervoor een verklaring moeten invullen en ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Monique Coacht Kids  kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aanmelden:
U kunt uw kind, of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het insturen  van het contact formulier op de website.
Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt. Spreek dan gerust een boodschap in. Via het mailadres kunt u eveneens contact opnemen. Info@moniquecoachtkids.nl  Ik neem daarna zo snel mogelijk contact met u op.
Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
De coaching of INPP Reflex Integratie programma  wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.
Na het maken van een afspraak ontvangt u het aanmeldingsformulier voor de training “Ik leer leren” of coaching via de mail.
Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.
Bij aanmelding voor het INPP reflexintegratie programma vindt er altijd een intakegesprek  plaats, waarin het gehele proces wordt uitgelegd en een vragenlijst wordt ingevuld.

Coaching:
We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind.
Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.
Als er voor gekozen wordt dat kind alleen aanwezig is tijdens de coaching, is 1 van de ouders altijd bereikbaar.
Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.
De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in uw situatie.
Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.
INPP Reflex Integratie Therapie:
1 van de ouders is altijd aanwezig tijdens het INPP reflexintegratie programma. Elke acht weken vindt er nadat er een groot diagnostisch onderzoek heeft plaats gevonden een herhalingsonderzoek plaats.
Tussentijds heeft Monique Coacht Kids contact met ouders om het proces te blijven volgen en mogelijke vragen kan beantwoorden. Dit contact vind plaats via de mail of watts app.

Betaling:
Na iedere afspraak ontvangt u een factuur via de mail. U kunt deze binnen de afgesproken termijn voldoen 14 dagen mits anders is afgesproken. ( Er is nog geen pinautomaat aanwezig)
De factuur van de training “Ik Leer Leren “ ontvangt u via de mail , deze moet zijn voldaan voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
De lessen van de groepstraining kunnen niet worden ingehaald.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Monique Coacht Kids betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Monique Coacht Kids, bij de tweede herinnering administratiekosten,
€ 5,00 per nota, in rekening te brengen.
Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Monique Coacht Kids genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden.
De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Monique Coacht Kids gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Inspanning:
U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
Monique Coacht Kids wil net als u het beste voor het kind, mocht er aanleiding voor zijn of andere hulp beter aansluit op de vraag van u of het kind dan wordt u doorverwezen.

Contact met derden:
Monique Coacht Kids is geen gesprekspartner voor derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zie ook privacy verklaring, hierin vermeld ik hoe ik met de aan mij verstrekte informatie.

Vragen/klachten:
Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

Voor geschillen ben ik aangesloten WKKGZ bij ZZP Nederland.

 

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.